Overdekte kraam Rommelmarkt zaterdag 29 augustusBeschrijving

Op zaterdag kunt u als standhouder oprijden vanaf 7:00 uur vanaf Rijksstraatweg 1, 7231AA Warnsveld (vanaf de kerk). Om 9 uur start de markt en moet het terrein autovrij zijn. U kunt uw auto/bus parkeren vlakbij het marktterrein. De markt duurt tot 17:00 uur.

We hebben een lijst van de boekingen. Bewaar uw reservering. U krijgt bij het oprijden uw plaats aangewezen.

Food is alleen in overleg met de Organisatie toegestaan. Voor meer info hierover info@dorpsfeestenwarnsveld.nl of 06-14120335.

Wij wensen u alvast een geslaagde verkoopdag toe!

Reglement Rommelmarkt Dorpsfeest Augustus 2020 Warnsveld

Doelstelling: De Rommelmarkt in Warnsveld vindt plaats op zaterdag 29 augustus 2019.

De Braderie/Rommelmarkt heeft tot doel om tijdens het evenement een gezellig samenzijn in Warnsveld te creëren door het uitstallen en verkopen van waren. Het initiatief voor de Braderie/Rommelmarkt komt van de Stichting Dorpsfeesten Warnsveld.

Begrippen: In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:
Organisator: Stichting Dorpsfeesten Warnsveld. Braderie/Rommelmarkt
Commissie: (hierna genoemd als DWRC) De braderiecommissie is een werkgroep, die door de organisator is ingesteld om de braderie voor te bereiden op 29 augustus 2020 namens de organisator handelend op te treden. .
Deelnemer: Een natuurlijk- of rechtspersoon die een plek binnen het marktterrein door de Braderie/Rommelmarkt commissie toegewezen heeft gekregen.
Het Reglement kent 3 soorten deelnemers: – ondernemers die eet- en drinkwaren verkopen vallend onder de Drank en horecawet (HOR); – ondernemers die eet- en drinkwaren verkopen vallend onder de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA); – particulieren, stichtingen, verenigingen en overige ondernemers op persoonlijke titel (PAR). Standplaats: Een plek binnen het marktterrein die is voorzien van een door de DWRC neergezette marktkraam of grondplaats Marktterrein: Het afgebakende en beschreven gebied waar de Braderie/Rommelmarkt wordt gehouden en waar de voorschriften en aanwijzingen van de DWRC dienen te worden opgevolgd.
Het Reglement is opgesteld om de Braderie/Rommelmarkt zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen. Door in te schrijven en/of deel te nemen aan de Braderie/Rommelmarkt te Warnsveld verklaart de deelnemer zich akkoord met en te conformeren aan het Reglement.

Het Reglement

1) Algemeen a. Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vandalisme, vernieling, geleden schade of andere kosten. b. De organisator kan ten alle tijden de braderie annuleren of tussentijds beëindigen in geval van overmacht, rampen of andere ter beoordeling van de organisator zwaarwegende argumenten. c. Bij toepassen van artikel 1b van het Reglement kan geen aanspraak worden gemaakt op compensatie van eventueel gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten door de deelnemer. d. Verkoop van waren is toegestaan tijdens de duur van de rommelmarkt of braderie e. Uitzonderingen op het Reglement zijn enkel en alleen mogelijk na schriftelijk toestemming van het organisator.
2) Inschrijving a. Deelname is enkel en alleen mogelijk bij inschrijving en betaling vooraf. b. Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier op de website www.dorpsfeestenwarnsveld.nl c. Inschrijving via de website is mogelijk tot uiterlijk 1 augustus 2019 d. Een inschrijving is definitief na verzending van het ingevuld aanvraagformulier. e. De toekenning van een plek is definitief na het verzenden van de schriftelijke toezegging door het DWRC.
3) Kosten en betaling a. Bij annulering gelden onderstaande punten: Aan annulering vóór 1 augustus van het betreffende jaar zijn geen kosten verbonden. Bij annulering tussen 1 augustus en 12 augustus van het betreffende jaar, wordt 50% van de verschuldigde standplaatskosten in rekening gebracht.
4) Aankomst en standplaats a. Het marktterrein kan worden betreden vanaf 1 uur voor aanvang, waarbij de deelnemer door de DWRC wordt verwezen naar de toegezegde standplaats. b. De deelnemer dient via de aangewezen ingang naar het marktterrein te gaan. c. De deelnemer dient de auto eerst uit te laden en dan zo spoedig mogelijk het marktterrein weer te verlaten. d. Auto’s en andere vervoersmiddelen worden geparkeerd op de daartoe aangewezen parkeerplaatsen. Het op het marktterrein laten staan van de auto is niet toegestaan. f. Het is niet toegestaan de te verkopen waren op het doorgaande pad/weg voor de marktkraam en/of naast de marktkraam uit te stallen.
5) Handelswaar a. Verkoop vindt enkel plaats vanaf de marktkraam. Desgewenst mag er uitgestald worden onder het oppervlakte van het dekzeil aan de voorkant van de kraam. b. De deelnemer mag alleen waren aanbieden, die op het inschrijvingsformulier staan aangegeven. c. Deelnemers HOR dienen van de gemeente Zutphen ontheffing te hebben op grond van artikel 35 Drank en horecawet. d. Deelnemers VWA dienen de warenwetmaatregelen volgens de richtlijn VWA na te leven. Een schriftelijke aanvraag hiertoe dient uiterlijk 1 augustus van het betreffende jaar door de BRC te zijn ontvangen. e. Het is deelnemers PAR ten strengste verboden eet- en drinkwaren te verkopen. De Voedsel en Waren Autoriteit kan hier hoge boetes voor opleggen (variërend van € 450 tot € 900). f. Bij twijfel dient te allen tijde vooraf de goedkeuring van de BRC te worden gevraagd. g. De DWRC heeft ten allen tijden het recht om de deelnemer de verkoop van waren te ontzeggen.
6) Einde markt a. Inrijden van auto’s of andere vervoersmiddelen is toegestaan vanaf toestemming organisatie. b. Alle niet verkochte waren moeten door de deelnemer weer worden meegenomen. c. Alle afval kan worden gedeponeerd in vuilniszakken die door DWRC worden verstrekt. Het afval dient na afloop door de deelnemer te worden meegenomen. De plek dient in dezelfde staat als bij ingebruikname te worden opgeleverd. d. Het is niet toegestaan afval naast of nabij een afvalbak te plaatsen. e. Bij constatering van overtreding van de punten 6b, c en/of d is de organisator gerechtigd achteraf kosten à € 50,00 voor de afvoer van deze zaken aan de deelnemer in rekening te brengen.
7) Overig a. De deelnemer mag/zal op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken. Dit ter beoordeling van de DWRC. b. Met uitzondering van voorafgaande schriftelijke toestemming van de BRC is het niet toegestaan muziek ten gehore te brengen en/of beelden te vertonen. c. De deelnemer vrijwaart de organisator voor alle schade, die deelnemer lijdt als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met de door deelnemer verkochte waren. d. De deelnemer dient alle aanwijzingen van de DWRC op te volgen. e. Bij overtreding van het Reglement kan de DWRC besluiten de deelnemer voor een nader te bepalen tijd uit te sluiten van deelname aan de Braderie/Rommelmarkt of andere activiteiten georganiseerd door dorpsfeesten Warnsveld. f. Het DWRC is gerechtigd het Reglement eenzijdig aan te passen of te wijzigen dan wel het reglement geheel of gedeeltelijk niet van toepassing te verklaren. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. g. In gevallen waarin het Reglement niet voorziet, beslist de organisator.


 27,50

gezellige rommelmarkt die jaarlijks terug komt. nu in een verbeterde opstelling tot aan de GGD dus ook het plein erbij dit jaar. er komt geen braderie op zondag.

40 op voorraad

Categorie:

Overdekte kraam Rommelmarkt zaterdag 29 augustus

 27,50